Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

Gwaranca tego typu jest zabezpieczeniem dla roszczeń beneficjenta z tytułu rękojmi i/lub gwarancji przez okres na jaki udzielono tej rękojmi i/lub gwarancji, który może wynosić od 12 do 96 miesięcy.

Suma gwarancyjna wynosi zwykle od 2 do 10% wartości prac kontraktowych, a sama gwarancja wchodzi w życie nie wcześniej niż z datą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych prac. Część ubezpieczycieli uzależnia wydanie tego typu gwarancji od uprzedniego uzyskania gwarancji należytego wykonania kontraktu.