Gwarancja przetargowa

Gwarancja wadialna stanowi zabezpieczenie wadium w postępowaniu przetargowym prowadzonym na podstawie prawa zamówień publicznych lub nie.

 

Gwarancja ta jest wnoszona na okres związania ofertą liczony od dnia składania ofert wynoszący zwykle od 30 do 90 dni. Korzystanie z gwarancji przetargowej pozwala na odblokowanie środków finansowych przeznaczanych zwykle na wadium i na branie udziału w większej ilości postępowań przetargowych.